contact-button

ติดต่อเรา

STOP-BANG Questionaire แบบประเมินโรคหยุดหายใจขณะหลับ

STOP-BANG Questionaire. Is it possible that you have Obstructive Sleep Apnea (OSA)? by ณพสิทธิ์ 31/03/23


stopbang questionaire

สารบัญ

บทความอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

STOP-BANG ใช้ประเมินโรคอะไร และมีความสำคัญอย่างไร

STOP-BANG ใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรค Obstructive sleep apnea (OSA) หรือโรคหยุดหายใจขณะหลับ เป็นภาวะความผิดปกติเกี่ยวข้องกับการหายใจที่พบได้บ่อยที่สุดในโลก โรคหยุดหายใจขณะหลับนี้เกิดขึ้นใน 24% ของประชากรชายและ 9% ของประชากรหญิงทั่วโลก สิ่งที่น่าตกใจคืออายุเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาในโรค OSA นั้นอยู่ที่ 58 ปี ซึ่งต่ำกว่าอายุเฉลี่ยของผู้ชายที่ 78 ปี และ ผู้หญิงที่ 83 ปี

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องการภาวะหยุดหายใจขณะหลับมีอะไรบ้าง

Sleep Apnea Events หรือภาวะหยุดหายใจ แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ หายใจแผ่ว (Hypopnea) และหยุดหายใจ (Apnea) ที่เกิดขึ้นนานกว่า 10 วินาทีขึ้นไป โดยในหลายครั้งผู้ป่วยจะหยุดหายใจนาน 30 - 90 วินาที

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ส่งผลเสียต่อร่ายกายเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าในคนไข้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจนเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับ จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ เพิ่มขึ้นหลายเท่า อาทิ

STOP-BANG คืออะไร

STOP-BANG คือ แบบประเมินความเสี่ยงโรคหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเหมาะสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือ ที่เรียกว่า OSA (Obstructive Sleep Apnea)

แบบประเมินประกอบด้วยคำถาม 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

stopbang descriptions

การให้คะแนนของ STOP-BANG

 • 0 - 2 คะแนน : คุณมีสุขภาพการนอนดี หรือ มีความเสี่ยงต่ำ
 • 3 - 4 คะแนน : คุณมีความเสี่ยงปานกลาง ควรเฝ้าระวัง
 • 5 - 8 คะแนน : คุณมีความเสี่ยงสูง ที่จะเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับ
 • stopbang descriptions

  เมื่อประเมิน STOP-BANG แล้วควรทำอย่างไร

  หากคุณประเมิน STOP-BANG แล้วได้คะแนนมากกว่า 3 คะแนน แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับ คุณอาจพิจารณาตรวจ Sleep Test เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติขณะหลับของตนเอง หรือปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นขณะหลับว่าเกิดจากอะไร เพื่อรักษาให้ตรงจุด

  Sleep Test คือ การตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ เพราะขณะตัวของเรานอนหลับ เราย่อมไม่ทราบว่า มีอาการหรือพฤติกรรมผิดปกติอย่างไรเกิดขึ้นบ้าง การตรวจการนอนหลับนี้ จะนำไปสู่การวิเคราะห์ว่าการนอนหลับของตัวเรานั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีพฤติกรรมผิดปกติอะไรที่เกิดขึ้นหรือไม่ หรือที่สำคัญคือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เรามีความรู้สึกว่านอนเท่าไรก็ไม่อิ่ม ง่วงและอ่อนเพลียระหว่างวัน


  สรุป

  STOP-BANG คือแบบประเมินความเสี่ยงโรคหยุดหายใจขณะหลับ โดยใช้การตอบคำถาม 8 ข้อ หากผู้ตอบแบบสอบถามเข้าเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางและความเสี่ยงสูง สามารถเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นให้เข้ารับการตรวจ Sleep Test เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะหลับ นำไปสู่การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ หรือ โรคเกี่ยวกับการนอนต่อไป

  Home Sleep Test

  ปรึกษาปัญหาโรคจากการหลับ ต้องการตรวจการนอนหลับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริการของเรา

  Reference

  ประเมินความเสี่ยงโรคหยุดหายใจขณะหลับ